مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم زيستي ورزشي (حركت)
 9 دوره
عنوان نشريه:  علوم زيستي ورزشي (حركت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر رضا رجبي
سردبير:  علي اصغر رواسي
تارگاه:  harakat.ut.ac.ir
رایانامه:  harakat@ut.ac.ir
تلفن:  88225486 (021)
نمابر:  88630001 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان 15، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، دفتر نشريه، كد پستي: 14398
كد ISSN:  2008-9325
نوع نشريه:  فصلنامه