نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

کنفرانس ملي مهندسي ارزش
 2 دوره 
عنوان نشریه:  کنفرانس ملي مهندسي ارزش
زمینه تخصصی:  میان رشته ای (فنی و مهندسی)