مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات شبه قاره
 6 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات شبه قاره
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مديرمسئول:  دكتر مريم خليلي جهانتيغ
سردبير:  دكتر عباس كي منش
تارگاه:  jsr.usb.ac.ir
رایانامه:  jsr_oue@yahoo.com
تلفن:  33430102 (054)
نمابر:  33433100 (054)
نشانی:  زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، مركز مطالعات شبه قاره و آسياي جنوبي، كد پستي: 9816743585
كد ISSN:  2008-5710
نوع نشريه:  فصلنامه