نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اقيانوس شناسي
 36 دوره 
عنوان نشریه:  اقيانوس شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز ملي اقيانوس شناسي
مدیرمسئول:  دكتر ناصر حاجي زاده ذاكر
سردبیر:  پروفسور احمد سواري
:تارگاه  http://joc.inio.ac.ir/
رایانامه:  joc@INiO.AC.IR
تلفن:  66944873-6 (021)
نمابر:  66944869 (021)
صندوق پستی:  14155-4781
نشانی:  تهران، خيابان فاطمي غربي، خيابان شهيد اعتمادزاده، شماره 3
کد ISSN:  1562-1057
نوع نشریه:  فصلنامه