نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله طب دامي ايران (مجله بين المللي تحقيقات دامپزشكي)
 26 دوره 
عنوان نشریه:  مجله طب دامي ايران (مجله بين المللي تحقيقات دامپزشكي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر سيدمهدي قمصري
سردبیر:  دكتر مهدي سلطاني
:تارگاه  https://ijvm.ut.ac.ir/journal/about?lang=fa
رایانامه:  IJVR@UT.AC.IR
تلفن:  61117032 (021)
صندوق پستی:  14155/6453
نشانی:  دانشگاه تهران، تهران، ايران
کد ISSN:  2225-8894
نوع نشریه:  فصلنامه