مشخصات نشريه:  

فصلنامه برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي
 9 دوره
عنوان نشريه:  برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  دكتر عزت الله سام آرام
سردبير:  دكتر جعفر هزارجريبي
تلفن:  22266617 (021)
نمابر:  22227075 (021)
صندوق پستي:  15875-5998
نشانی:  تهران، خيابان شهيد داوود گل نبي (كتابي)، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي، كد پستي: 15113-15449
كد ISSN:  2345-492x
نوع نشريه:  فصلنامه