مشخصات نشريه:  

فصلنامه تاملات فلسفي
 6 دوره
عنوان نشريه:  تاملات فلسفي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه زنجان
مديرمسئول:  سحر كاوندي
سردبير:  سحر كاوندي
تارگاه:  phm.znu.ac.ir
رایانامه:  taammulat@znu.ac.ir
تلفن:  33054103 (024)
صندوق پستي:  45195-313
نشانی:  ايران، زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشكده علوم انساني، دفتر گروه فلسفه
كد ISSN:  3525-8222
نوع نشريه:  فصلنامه