برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه متافيزيك (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
 21 دوره 
عنوان نشریه:  متافيزيك (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان
مدیرمسئول:  علي كرباسي زاده
سردبیر:  غلامحسين توكلي
:تارگاه  http://mph.ui.ac.ir/
رایانامه:  daftar-e-majale@litr.ui.ac.ir
تلفن:  37934164 (031)
نمابر:  37932177 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله متافيزيك
کد ISSN:  2008-8086
نوع نشریه:  دو فصلنامه