مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه متافيزيك (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
 10 دوره
عنوان نشريه:  متافيزيك (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان
مديرمسئول:  علي كرباسي زاده
سردبير:  غلامحسين توكلي
تارگاه:  mph.ui.ac.ir
رایانامه:  daftar-e-majale@litr.ui.ac.ir
تلفن:  37934164 (031)
نمابر:  37932177 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله متافيزيك
كد ISSN:  2008-8086
نوع نشريه:  دو فصلنامه