نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تاريخ و تمدن اسلامي
 35 دوره 
عنوان نشریه:  تاريخ و تمدن اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  هادي عالم زاده
سردبیر:  هادي عالم زاده
:تارگاه  http://jhcin.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  tarikh@tpf-iau.ir
تلفن:  44865135 (021)
نمابر:  44865135 (021)
نشانی:  تهران، پونك، حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده الهيات و فلسفه، كدپستي: 1477893855
کد ISSN:  1735-7071
نوع نشریه:  دو فصلنامه