مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان)
 10 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه اصفهان
مديرمسئول:  -
سردبير:  علي صيرفيان
تارگاه:  jssr.ui.ac.ir
تلفن:  37932175 (031)
نمابر:  37932177 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت تحقيقات و فناوري، اداره چاپ و انتشارات، دفتر نشريه، كد پستي: 73441-81746
كد ISSN:  7888-2008
نوع نشريه:  فصلنامه