نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فنون ادبي
 28 دوره 
عنوان نشریه:  فنون ادبي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان با همكاري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران
مدیرمسئول:  دكتر حسين آقاحسيني (دانشيار)
سردبیر:  دكتر اسحاق طغياني (دانشيار)
:تارگاه  http://liar.ui.ac.ir/
رایانامه:  liar@ui.ac.ir
تلفن:  37932680(031)
نمابر:  37932680 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت تحقيقات و فناوري، دفتر مجله فنون ادبي، كد پستي: 73441-81746
کد ISSN:  2008-8027
نوع نشریه:  دو فصلنامه