مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)
 9 دوره
عنوان نشريه:  علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مديرمسئول:  رييس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
سردبير:  تقي طبرسا
تارگاه:  jwsc.gau.ac.ir
تلفن:  2220320-1 (0171)
نمابر:  2220640 (0171)
صندوق پستي:  336
نشانی:  گرگان، خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، حوزه معاونت پژوهشي و فناوري، دفتر مجله، كد پستي: 15739-49138
كد ISSN:  2322-2077
نوع نشريه:  فصلنامه