مشخصات نشريه:  

فصلنامه فناوري آموزش (فناوري و آموزش)
 13 دوره
عنوان نشريه:  فناوري آموزش (فناوري و آموزش)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مديرمسئول:  دكتر موسي مظلوم
سردبير:  دكتر حميدرضا عظمتي
تارگاه:  www.srttu.edu
رایانامه:  jeit@srttu.edu
تلفن:  22970070 (021), 22970061 (021)
نمابر:  22970070 (021)
صندوق پستي:  16785-163
نشانی:  تهران، لويزان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، كد پستي: 15811-16788
كد ISSN:  2345-5462
نوع نشريه:  فصلنامه