مشخصات نشريه:  

فصلنامه جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)
 11 دوره
عنوان نشريه:  جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه اصفهان
مديرمسئول:  دكتر علي هاشميان فر
سردبير:  دكتر علي رباني خوراسگاني
تارگاه:  jas.ui.ac.ir
رایانامه:  n.mohammadtaheri@staf.ui.ac.ir
تلفن:  37932175 (031)
نمابر:  7932177 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت تحقيقات و فناوري، كد پستي: 73441-81746
كد ISSN:  2008-5745
نوع نشريه:  فصلنامه