مشخصات نشريه:  

فصلنامه معماري و شهرسازي (هنرهاي زيبا)
 11 دوره
عنوان نشريه:  معماري و شهرسازي (هنرهاي زيبا)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  معماری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر محسن فيضي
سردبير:  دكتر مصطفي بهزادفر
تارگاه:  http://jfaup.ut.ac.ir
رایانامه:  finearti@ut.ac.ir
تلفن:  66415282 (021)
نمابر:  66415282 (021)
نشانی:  دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا
كد ISSN:  2228-6020
نوع نشريه:  فصلنامه