مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات مديريت ترافيك
 7 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات مديريت ترافيك
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده علوم و فنون راهنمايي و رانندگي
مديرمسئول:  سرهنگ سيدتيمور حسيني
سردبير:  دكتر محمود صفارزاده
رایانامه:  PURAHVAR@POLICE.IR
تلفن:  48931636 (021)
نمابر:  48931640 (021)
نشانی:  تهران، اتوبان شهيد همت غرب، بعد از رودخانه كن، دانشگاه علوم انتظامي، دانشكده علوم و فنون راهنمايي و رانندگي معاونت پژوهشي
كد ISSN:  2008-4005
نوع نشريه:  فصلنامه