مشخصات نشريه:  

فصلنامه نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي)
 9 دوره
عنوان نشريه:  نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن
مديرمسئول:  دكتر فتاح ناظم
سردبير:  دكتر صمد كريم زاده
تارگاه:  journals.riau.ac.ir/journals
رایانامه:  modernthoughts@gmail.com
تلفن:  576509818 (021)
نمابر:  576509818 (021)
صندوق پستي:  189
نشانی:  رودهن، مجتمع دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسلامي، ساختمان اداري، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  2008-1138
نوع نشريه:  فصلنامه