مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت)
 7 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر حبيب الله دعايي
سردبير:  دكتر سعيد مرتضوي
تارگاه:  jmj.um.ac.ir
رایانامه:  MANAGER.R@UM.AC.IR
تلفن:  38806309 (051)
نمابر:  38829584 (051)
صندوق پستي:  1357
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، كد پستي: 9177948951
كد ISSN:  2383-4064
نوع نشريه:  دو فصلنامه