مشخصات نشريه:  

فصلنامه آموزش مهارت هاي زبان (علوم اجتماعي و انساني شيراز)
 4 دوره
عنوان نشريه:  آموزش مهارت هاي زبان (علوم اجتماعي و انساني شيراز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شيراز
مديرمسئول:  دكتر نعمت الله رياضي
سردبير:  دكتر فيروز صديقي
رایانامه:  jtlseditor@rose.shirazu.ac.ir
تلفن:  6272292 (0711)
نمابر:  6272292 (0711)
نشانی:  شيراز، بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهي ارم، دانشكده ادبيات و علوم انساني دفتر مجله كد پستي: 71945
كد ISSN:  2008-8189
نوع نشريه:  فصلنامه