برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه شعر پژوهي (بوستان ادب - علوم اجتماعي و انساني )
 26 دوره 
عنوان نشریه:  شعر پژوهي (بوستان ادب - علوم اجتماعي و انساني )
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز
مدیرمسئول:  كاووس حسن لي
سردبیر:  صديقه محمدي
:تارگاه  http://jba.shirazu.ac.ir/
رایانامه:  boostan@rose.shirazu.ac.ir
تلفن:  36272292 (071)
نمابر:  6272292 (071)
صندوق پستی:  1119
نشانی:  شيراز، ميدان ارم، پرديس ارم، دانشكده ادبيات و علوم انساني دفتر مجله بوستان ادب
کد ISSN:  2008-8183
نوع نشریه:  فصلنامه