نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)
 47 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر سعيد موحدي
سردبیر:  دكتر محمد حسين رامشت
:تارگاه  http://gep.ui.ac.ir/
رایانامه:  gep@res.ui.ac.ir
تلفن:  37934255 (031)
نمابر:  7932177 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت تحقيقات و فناوري، دفتر نشريه
کد ISSN:  2008-5362
نوع نشریه:  فصلنامه