نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي
 26 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  حسن بيك محمدي
سردبیر:  مسعود تقوايي
:تارگاه  http://urs.ui.ac.ir/
رایانامه:  journal@res.ui.ac.ir
تلفن:  37933195 (031)
نمابر:  37932177 (031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان مركزي، معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه 2، اداره چاپ و انتشارات
کد ISSN:  2008-5354
نوع نشریه:  فصلنامه