نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)
 19 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز
مدیرمسئول:  دكتر مصطفي سعادت
سردبیر:  دكتر بهرام جوكار
:تارگاه  http://jsli.shirazu.ac.ir/
رایانامه:  learn-inst@shirazu.ac.ir
تلفن:  36460245 (071)
نمابر:  36134682 (071)
نشانی:  شيراز، ميدان ارم، دانشگاه علوم تربيتي و روانشناسي دفتر مجله كد پستي: 84759-71946
کد ISSN:  2228-5057
نوع نشریه:  فصلنامه