مشخصات نشريه:  

فصلنامه جاويدان خرد
 7 دوره
عنوان نشريه:  جاويدان خرد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران با همكاري انجمن حكمت و فلسفه ايران
مديرمسئول:  عبدالحسين خسروپناه
سردبير:  دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني
تارگاه:  www.irip.ir
رایانامه:  JAVIDANKHERAD@GMAIL.COM
تلفن:  66965346 (021)
نمابر:  66953342 (021)
صندوق پستي:  7166-14155
نشانی:  تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان شهيد آراكليان، شماره 4، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، كدپستي: 11336-14816
كد ISSN:  2251-8932
نوع نشريه:  فصلنامه