مشخصات نشريه:  

فصلنامه روان شناسي باليني
 10 دوره
عنوان نشريه:  روان شناسي باليني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه سمنان
مديرمسئول:  دكتر ايمان اله بيگدلي
سردبير:  دكتر شاهرخ مكوند حسيني
تارگاه:  www.jcp.semnan.ac.ir
رایانامه:  jcp@semnan.ac.ir
تلفن:  33629567 (023)
نشانی:  سمنان، شهرستان مهديشهر، دربند، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه سمنان، دفتر مجله علمي كد پستي: 356411156
كد ISSN:  2008-501X
نوع نشريه:  فصلنامه