مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه ميكروبيولوژي دامپزشكي (پژوهشنامه دامپزشكي گرمسار)
 13 دوره
عنوان نشريه:  ميكروبيولوژي دامپزشكي (پژوهشنامه دامپزشكي گرمسار)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشكی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
مديرمسئول:  دكتر شاهرخ رنجبر بهادري
سردبير:  دكتر شاهرخ رنجبر بهادري
تارگاه:  vet.journals.iau-garmsar.ac.ir
رایانامه:  vet.microbiol@yahoo.com
تلفن:  34207722 (023)
نمابر:  34202706 (023)
صندوق پستي:  35815-144
نشانی:  گرمسار، خيابان انتفاضه، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر مجله
كد ISSN:  2251-8851
نوع نشريه:  دو فصلنامه