مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه حديث پژوهي
 6 دوره
عنوان نشريه:  حديث پژوهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه كاشان
مديرمسئول:  دكتر محسن قاسم پور
سردبير:  دكتر سيد رضا مودب
تارگاه:  s_hadith.kashanu.ac.ir
رایانامه:  p-hadith@kashanu.ac.ir
تلفن:  55912717 (031)
نمابر:  55912767 (031)
نشانی:  كاشان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانشكده علوم انساني، دفتر مجله حديث پژوهي، كدپستي: 51167-87317
كد ISSN:  2008-6547
نوع نشريه:  دو فصلنامه