نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روان شناسي كاربردي
 57 دوره 
عنوان نشریه:  روان شناسي كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  محمود حیدری
سردبیر:  وحید نجاتی
:تارگاه  http://apsy.sbu.ac.ir
رایانامه:  apsy@sbu.ac.ir
تلفن:  29905340 (021)
نمابر:  29905340 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، طبقه منفي 1، آزمايشگاه، اتاق 7
کد ISSN:  2008-4331
نوع نشریه:  فصلنامه