نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات اوراسياي مركزي
 23 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات اوراسياي مركزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
مدیرمسئول:  محمدرضا تخشيد
سردبیر:  الهه كولايي
:تارگاه  https://jcep.ut.ac.ir/
رایانامه:  jce@ut.ac.ir
تلفن:  61112403 (021)
نمابر:  61112403 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، كد پستي: 66191-14174
کد ISSN:  2008-0867
نوع نشریه:  فصلنامه