مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه مديريت اجرايي
 9 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه مديريت اجرايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه مازندران
مديرمسئول:  دكتر مهرداد مدهوشي
سردبير:  دكتر مهرداد مدهوشي
تارگاه:  shsjournal.umz.ac.ir
رایانامه:  shspaj@umz.ac.ir
تلفن:  35345415 (011)
نمابر:  35345415 (011)
نشانی:  بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، ميدان بوعلي سينا، بلوار دانشگاه، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي و اداري، دفتر پژوهشنامه
كد ISSN:  2008-6237
نوع نشريه:  فصلنامه