مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم و فناوري فضايي
 10 دوره
عنوان نشريه:  علوم و فناوري فضايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن هوا و فضاي ايران و پژوهشگاه هوا فضا
مديرمسئول:  فتح اله امي
سردبير:  جعفر روشنيان
تارگاه:  www.ari.ac.ir
رایانامه:  jsst@ias.ir
تلفن:  88366045 (021)
نمابر:  88366045 (021)
صندوق پستي:  14665-834
نشانی:  تهران، دبيرخانه فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهشگاه هوا فضا
كد ISSN:  2008-5460
نوع نشريه:  فصلنامه