مشخصات نشريه:  

فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني
 7 دوره
عنوان نشريه:  مشاوره شغلي و سازماني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي
مديرمسئول:  دكتر محمد قهرماني
سردبير:  دكتر سيمين حسينيان
تارگاه:  www.sbu.ac.ir
رایانامه:  caco@mail.sbu.ac.ir
تلفن:  29902420 (021)
نشانی:  تهران، اوين دانشگاه شهيد بهشتي، دفتر مجله
كد ISSN:  2008-1626
نوع نشريه:  فصلنامه