مشخصات نشريه:  

فصلنامه متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
 10 دوره
عنوان نشريه:  متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
مديرمسئول:  دكتر اسحاق طغياني
سردبير:  دكتر حسين آقاحسيني
تارگاه:  rpll.ui.ac.ir
رایانامه:  RPLL@res.UI.AC.IR
تلفن:  37934230 (031)
نمابر:  37934230 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشكده اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني دفتر مجله، كدپستي: 81744
كد ISSN:  2008-5486
نوع نشريه:  فصلنامه