مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
 10 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
مديرمسئول:  دكتر اصغر منتظرالقائم
سردبير:  مرتضي دهقان نژاد
تارگاه:  http://uijs.ui.ac.ir/jhr
رایانامه:  daftar-e-majale@litr.ui.ac.ir
تلفن:  37934230 (031)
نمابر:  37934230 (031)
صندوق پستي:  2008-6253
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشكده اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني دفتر نشريه، كدپستي: 81744
كد ISSN:  2008-6253
نوع نشريه:  فصلنامه