مشخصات نشريه:  

فصلنامه دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)
 8 دوره
عنوان نشريه:  دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  پروفسور علي حسين زاده دلير
سردبير:  پروفسور سيدعلي اشرف صدرالديني
رایانامه:  asci-tu@tabrizu.ac.ir
تلفن:  33392037, 33392792 (041)
نمابر:  33356002 (041)
نشانی:  تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله، كدپستي: 5166614766
كد ISSN:  2008-5133
نوع نشريه:  فصلنامه