برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر)
 31 دوره 
عنوان نشریه:  مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
مدیرمسئول:  گودرز نجفيان
سردبیر:  محمد ترابي
:تارگاه  https://sppj.areeo.ac.ir/
رایانامه:  sppj@spii.ir
تلفن:  32702859 (026)
نمابر:  32702965 (026)
صندوق پستی:  31585-4119
نشانی:  كرج، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
کد ISSN:  2008-6946
نوع نشریه:  دو فصلنامه