مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)
 9 دوره
عنوان نشريه:  مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
مديرمسئول:  رئيس موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
سردبير:  دكتر محمد ترابي
تارگاه:  spij.spii.ir
رایانامه:  spij@spii.ir
تلفن:  32702859 (026)
نمابر:  32702965 (0261)
صندوق پستي:  31585-4119
نشانی:  كرج، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
كد ISSN:  2008-6954
نوع نشريه:  فصلنامه