مشخصات نشريه:  

فصلنامه هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي (هنرهاي زيبا)
 14 دوره
عنوان نشريه:  هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي (هنرهاي زيبا)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  هنر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
مديرمسئول:  شاهين حيدري
سردبير:  دكتر يعقوب آژند
تارگاه:  jfava.ut.ac.ir
رایانامه:  fineartj@ut.ac.ir
تلفن:  66415282 (021)
نمابر:  66415282 (021)
نشانی:  دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا، دفتر نشريه
كد ISSN:  2228-6039
نوع نشريه:  فصلنامه