نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تاريخ علم
 16 دوره 
عنوان نشریه:  تاريخ علم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  مسعود صادقي
سردبیر:  حسين معصومي همداني
:تارگاه  https://jihs.ut.ac.ir/
رایانامه:  jihs@ut.ac.ir
تلفن:  88993016-17 (021)
نمابر:  88993018 (021)
صندوق پستی:  13145-1836
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، كوچه بهنام، پلاك 23، كد پستي: 1417734491
کد ISSN:  1735-0573
نوع نشریه:  دو فصلنامه