نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)
 51 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  علي اسدي
سردبیر:  حميد موحد محمدي
:تارگاه  https://ijaedr.ut.ac.ir/
رایانامه:  ijaedr@gmail.com
تلفن:  2246355 (0261)
نمابر:  2246355 (0261)
صندوق پستی:  4111
نشانی:  كرج، خيابان دانشكده، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، دفتر مجلات تخصصي علوم كشاورزي ايران، كد پستي: 31587-77871
کد ISSN:  2008-4838
نوع نشریه:  فصلنامه