مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش زبانهاي خارجي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
 1 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش زبانهاي خارجي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  معاون پژوهشي دانشگاه تبريز
سردبير:  دكتر اله شكر اسد اللهي
رایانامه:  nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir
تلفن:  3392131 (0411)
نمابر:  3392131 (0411)
نشانی:  تبريز، دانشكده تبريز، دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي، دفتر نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني
كد ISSN:  1023-7976
نوع نشريه:  فصلنامه