نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه حكمت سينوي (مشكوه النور)
 32 دوره 
عنوان نشریه:  حكمت سينوي (مشكوه النور)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام صادق
مدیرمسئول:  سعيده سادات شهيدي
سردبیر:  آيت اله سيد حسن سعادت مصطفوي
:تارگاه  http://ap.journals.isu.ac.ir/
رایانامه:  ap@isuw.ac.ir
تلفن:  2209401-4 (021)
نمابر:  22065437 (021)
صندوق پستی:  111-14655
نشانی:  تهران، شهرك قدس، بلوار شهيد فرحزادي
کد ISSN:  2538-5275
نوع نشریه:  دو فصلنامه