مشخصات نشريه:  

فصلنامه گياه و زيست بوم
 9 دوره
عنوان نشريه:  گياه و زيست بوم
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يادگار امام خميني (ره)، شهرري
مديرمسئول:  دكتر علي اكبر تجلي
سردبير:  دكتر فرهنگ مراقبي
رایانامه:  zistbom@yahoo.com
تلفن:  55229360 (021)
نمابر:  55229360 (021)
صندوق پستي:  18155-144
نشانی:  تهران، بزرگراه خليج فارس، روبروي حرم مطهر امام خميني (ره)، مجتمع دانشگاهي يادگار امام (ره)، دانشكده فني و مهندسي
كد ISSN:  1735-7454
نوع نشريه:  فصلنامه