برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه پژوهش در علوم توانبخشي
 32 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در علوم توانبخشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر جاويد مستمند
سردبیر:  دكتر عبدالكريم كريمي
:تارگاه  http://jrrs.mui.ac.ir/
رایانامه:  jrrs@rahab.mui.ac.ir
تلفن:  6691663 (0311)
نمابر:  6677270 (0311)
صندوق پستی:  81745-164
نشانی:  اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، دانشكده علوم توانبخشي، دفتر مجله
کد ISSN:  1735-7519
نوع نشریه:  دو ماهنامه