مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه پژوهش در علوم توانبخشي
 10 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش در علوم توانبخشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اصفهان
مديرمسئول:  دكتر جاويد مستمند
سردبير:  دكتر عبدالكريم كريمي
تارگاه:  www.jrrs.mui.ac.ir
رایانامه:  jrrs@rahab.mui.ac.ir
تلفن:  6691663 (0311)
نمابر:  6677270 (0311)
صندوق پستي:  81745-164
نشانی:  اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، دانشكده علوم توانبخشي، دفتر مجله
كد ISSN:  1735-7519
نوع نشريه:  دو ماهنامه