نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران
 54 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع غذایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  گروه علوم و صنايع غذايي دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر ناصر شاه نوشي فروشاني
سردبیر:  دكتر سيد محمد علي رضوي
:تارگاه  https://jm.um.ac.ir/index.php/food_tech/index
رایانامه:  ifstrj@um.ac.ir
تلفن:  (داخلي 321) 38795618 (051)
نمابر:  38763842 (051)
صندوق پستی:  91775-1163
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزي
کد ISSN:  1735-4161
نوع نشریه:  فصلنامه