نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم غذايي و تغذيه
 61 دوره 
عنوان نشریه:  علوم غذايي و تغذيه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع غذایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر مهرداد قوامي
سردبیر:  دكتر مريم قراچورلو
:تارگاه  http://jftn.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  ftn@srbiau.ac.ir
تلفن:  (داخلي 40066) 60-44868535 (021)
نمابر:  44865500 (021)
نشانی:  تهران، ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، به سمت حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده علوم و مهندسي صنايع غذايي
کد ISSN:  2008-0123
نوع نشریه:  فصلنامه