برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي)
 32 دوره 
عنوان نشریه:  حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  رضا ولي زاده
سردبیر:  محمد حسن راشد محصل
:تارگاه  https://jm.um.ac.ir/index.php/jpp
رایانامه:  jpp1@um.ac.ir
تلفن:  8795620 (0511)
نمابر:  8787430 (0511)
صندوق پستی:  1163
نشانی:  مشهد، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي، كد پستي: 91775
کد ISSN:  2008-4749
نوع نشریه:  فصلنامه