مشخصات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)
 9 دوره
عنوان نشريه:  اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  رضا ولي زاده
سردبير:  دكتر شاهنوشي
تارگاه:  jm.um.ac.ir/index.php/jead
رایانامه:  jead2@um.ac.ir
تلفن:  38787430 (051)
نمابر:  38787430 (051)
صندوق پستي:  91775-1163
نشانی:  مشهد، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي
كد ISSN:  2008-4722
نوع نشريه:  فصلنامه