مشخصات نشريه:  

فصلنامه زيست شناسي
 3 دوره
عنوان نشريه:  زيست شناسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
مديرمسئول:  دكتر عليرضا ايرانبخش
سردبير:  دكتر مصطفي عبادي
تارگاه:  journals.iau-garmsar.ac.ir
رایانامه:  biology-journal@iau-garmsar.ac.ir
صندوق پستي:  35815-144
نشانی:  گرمسار، ميدان انقلاب، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي، حوزه معاونت پژوهشي
كد ISSN:  1735-5028
نوع نشريه:  فصلنامه