مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  معاون پژوهشي دانشگاه تبريز
سردبير:  دكتر محمد اصغري
تارگاه:  www.tabrizu.ac.ir
رایانامه:  PHILOSOPHY@TABRIZU.AC.IR
تلفن:  33392131 (041)
نمابر:  33342490 (041)
نشانی:  تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر نشريه
كد ISSN:  2251-7960
نوع نشريه:  فصلنامه